ජපාන ඖෂධය (අවිගන්) ලංකාවට

ජපාන ඖෂධය (අවිගන්) ලංකාවට.

කොවිඩ් නයින්ටීන් (COVID-19) වෛරසයේ සංකූලතා අවම කිරිම සඳහා භාවිතකළ හැකි බවට හදුනාගෙන ඇති ජපාන ඖෂධය සම්බන්ධයෙන් මෙරට විශේෂඥයින් පරික්ෂණ කටයුතු ආරම්භ කිර

Read More