තැපැල් කාර්යාල විවෘත කෙරේ

ලබන 4 වැනිදා සිට තැපැල් කාර්යාල විවෘත කෙරේ

ලබන මස 4 වැනිදා සිට සාමාන්‍ය රාජකාරි සඳහා තැපැල් කාර්යාල විවෘත කිරීමට තීරණය කර තිබේ. ඒ අනුව 2020 මැයි මසට අදාළ මහජනාධාර මාසික දීමනා, වැඩිහිටි දීමනා

Read More