පොදු ප්‍රවාහණය

කෙටි පණිවිඩය නැත්නම්, දුම්රිය ස්ථානයට එන්න එපා

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි වූ බවට කෙටි පණිවිඩයක් නොලැබුණු මගීන් දුම්රිය ස්ථානයට පැමිනීමෙන් වළකින්නැයි, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා සඳහන් කළේ

Read More