නව අමාත්‍යවරු දිවුරුම්

ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ මඟුල් මඩුවේ දී නව අමාත්‍යවරු දිවුරුම් දෙනු ලැබීය

මහනුවර ඓතිහාසික ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ මඟුල් මඩුවේ දී, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු 40 දෙනෙකු දිවුරුම් දීමෙන් අනතුරුව නව කැබිනට් මණ්ඩලය අමාත්‍යාංශ 28 ක් සඳහා නව අමා

Read More