යුද හමුදාවේ 71 දෙනෙකුට උසස්වීම්

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ නිලධාරීන් 71 දෙනෙකුට උසස් වීම්

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ නිලධාරීන් 71 දෙනෙකුට උසස් වීම් ලබා දී තිබේ. ජුනි මස 15 වන දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අදාල උසස්වීම් ලබාදී ඇති බව යුද හමුදා

Read More