තද සුළං

නිසාර්ගා සුළි කුණාටුව ජනාකීර්ණ මුම්බායි නගරය ආසන්නයේ

ඉන්දියාවේ බටහිර වෙරළ තීරයේ නිසාර්ගා සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් ජනාකීර්ණ මුම්බායි නගරය ආසන්නයේ අවම වශයෙන් එක් අයෙකු මිය ගියේය. (more…)

Read More