නුවරඑළියට නි⁣රෝධායන ඇඳිරි නීතිය

අද නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයට නි⁣රෝධායන ඇඳිරි නීතිය

ඊයේ(29) මධ්‍යම රාත්‍රී 12 සිට ලබන හෙට(31)මධ්‍යම රාත්‍රී 12 දක්වා නුවරඑළිය පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කයට නි⁣රෝධායන ඇඳිරි නීතිය පනවනු ලබන බව නිවේදනයක් නිකුත් ක

Read More