පාසල් අධ්‍යයන කටයුතු

දිවයිනේ සියලු පාසල් අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා අද (10) ආරම්භ වේ

දිවයිනේ සියලු පාසල් අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා අගෝස්තු මස 10 වන අද ආරම්භ වේ සමස්ත ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 200ට අඩු පාසල් සාමාන්‍ය පරිදි දින 05 තුළම පැවැත්වීමට නිය

Read More