පාසල් අධ්‍යයන කටයුතු

දිවයිනේ සියලු පාසල් අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා අද (10) ආරම්භ වේ

දිවයිනේ සියලු පාසල් අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා අගෝස්තු මස 10 වන අද ආරම්භ වේ සමස්ත ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව 200ට අඩු පාසල් සාමාන්‍ය පරිදි දින 05 තුළම පැවැත්වීමට නිය

Read More

පාසල් ආරම්භ කිරීම පියවර 4 කට

පාසල් නිවාඩු කාලය ජුනි මස 29 දායන් අවසන් කිරීමට තීරණය කර ඇති බවත් ඒ අනුව පාසල් ආරම්භ කිරීම පියවර 4කට සිදු කරන බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම

Read More