පොදු ප්‍රවාහණය

අප්‍රේල් 20න් පසු සති 02ක් යනතුරු, පොදු ප්‍රවාහනය අත්‍යාවශ්‍ය සේවා සඳහා පමණයි

අප්‍රේල් මස 20න් පසු සති දෙකක් යන තෙක් පොදු ප්‍රවාහණ සේවා අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා පමණක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස  අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා උප

Read More