152 වන පොලිස් දිනය අදයි.

වර්ෂ 1866 ක්වූ සැප්තැම්බර් මස 03 වන දින, විධිමත්ව නෛතික රාමුවක් තුල ස්ථාපිත කරන ලද ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය, 152 වන පොලිස් දිනය අද ඉතා අභිමානවත්ව සමරනු ලබය

Read More