ද ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ බලපත්‍රය අවලංගු කරයි

මහ බැංකුව බැංකු අනුපාතිකය අඩු කරයි

අද (16) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් බැංකු අනුපාතිකයන් අඩු කර තිබේ. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්  සඳහන් කළේ ශ

Read More