විදුලිය විසන්ධි

මාස දෙකක බිලක් එකවර ලබා දුන්නත් කප්පාදු කර නැහැ – අවසන් බිල වාරික කිහිපයකින් ගෙවීමටත් අවස්ථාව – ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය

ඊයේ දින  17 පැවැති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේ දි කරුණු පැහැදිළි කළ ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයේ සභාපති විජිත හේරත් මහතා කියා සිටියේ කොවිඩ් 19 න් පසුව ඇති වු තත්ත්ව

Read More