පොදු ප්‍රවාහණය

ඇඳිරි නීතිය නැති දිස්ත්‍රික්කවල ආසන ගණනට මගීන් ප්‍රවාහනයට අවසර

ඇඳිරි නීතිය තවමත් ක්‍රියාත්මක දිස්ත්‍රික්ක හැර දිවයිනේ සෙසු දිස්ත්‍රික්කවල පුද්ගලික හා ලංගම බස් රථ වල ආසන ගණනට මගීන් ප්‍රවාහනයට හෙට දින (13) සිට අවසර

Read More