සිහිපත් කර ආගමික වතාවත්වල

පාස්කු ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් මියගිය පිරිස සිහිපත් කර ආගමික වතාවත්වල නිරත වන්න

පාස්කු ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය එල්ල වී වසරක් සපිරෙන ලබන අගහරුවාදා දිනයේදී ප්‍රහාරයෙන් මියගිය, ආබාධිත වූ සියලු පාර්ශව සහිපත් කරමින් ආගමික වතාවත්වල නිරත වන ලෙස

Read More