මංතීරු නීතිය හෙට සිට දැඩිව

මංතීරු නීතියෙන් යතුරුපැදි හා ත්‍රීරෝද රථ සඳහා වැඩි ඉඩක්

බස් ප්‍රමුඛතා මංතීරුවේ ත්‍රීරෝද රථ සහ යතුරුපැදි සඳහා වැඩි ඉඩක් ලබා දීමට පියවර ගන්නා බව රථ වාහන පාලන හා මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ අධ්‍යක්ෂ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස

Read More