පාසල් අධ්‍යයන කටයුතු

අධ්‍යාපන කටයුතු සාමාන්‍ය අතට

සැප්තැම්බර් 2 වනදා සිට රජයේ පාසල් වල 6 ශ්‍රේණියේ සිට 13 ශ්‍රේණිය දක්වා සිසුන්ට පෙරවරු 7.30 සිට පස්වරු 1.30 දක්වා පාසල් විවෘත කෙරෙන අතර, 1 ශ්‍රේණියේ ස

Read More