රණවිරු අනුස්මරණ

11 වන රණවිරු අනුස්මරණ සැමරුම් උත්සවය බත්තරමුල්ල දී පැවැත්වවිය.

රට වෙනුවෙන් දිවි පිදූ විරෝධාර රණවිරුවන් සැමරීම වෙනුවෙන් සංවිධානය කළ 11 වන ජාතික රණවිරු අනුස්මරණ සැමරුම් උත්සවය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත

Read More