රාමසාන් උපවාස සමය ඇරඹෙයි

රාමසාන් උපවාස සමය ඇරඹෙයි

මුස්ලිම් භක්තිකයන්ගේ ප්‍රධාන ආගමික උත්සවයක් වශයෙන් හැඳින්වෙන රාමසාන් උපවාසය (25) දින අලුයම ආරම්භ කර තිබේ. මුස්ලිම් භක්තිකයන් මුස්ලිම් පල්ලිවල යාඥාව

Read More