ලෙඩ 200ක් දන්න රොබෝ

මෙරට නිෂ්පාදිත ලෙඩ 200ක් දන්න රොබෝ යන්ත්‍රයක්

මෙරට නිෂ්පාදිත වෛද්‍ය සහයක රොබෝ යන්ත්‍රයක් (Nextbots) අද අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා වෙත පිළිගන්වන ලදී. කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍ය පමුදිත

Read More