ලබන වසරේ සිට රියදුරු බලපත්‍ර සකස් කිරීම ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාවට වෙත පැවරීමට තීරණය කෙරේ

මෙතෙක් විශාල  මුදලක් ගෙවා පුද්ගලික ආයතනයක් මගින් නිකුත් කරන ලද රියදුරු බලපත්‍ර සැකසීම  මෝටර් රථ ප්‍රවාහණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සිදු කරනු ලැබීය. සාමා

Read More