හම්බන්තොට වරායේ වාහන නිශ්කාශනය

හම්බන්තොට වරායේ වාහන නිශ්කාශනය කර ගන්නැයි, දැනුම්දීමක්

වරායෙන් නිශ්කාශනය කරන වාහන සඳහා මාර්තු 16 සිට අප්‍රේල් 30 දක්වා කාලය තුළ ප්‍රමාද ගාස්තු ඉවත් කරන බවට වරාය බලධාරීන් මීට පෙර දැනුම් දී තිබිණ. නිවේදනය

Read More