විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය

විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයින් නැවත ගෙන්වා ගැනීමේදී ප්‍රමුඛත්වය ලියාපදිංචි වූ අයට

කොවිඩ් වසංගත ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය සමග සාකච්ඡා කරමින් සිටින බව

Read More