අගමැතිගෙන් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ විදේශ ආයෝජන සඳහා ගෙවීම් මාස 3කට අත්හිටුවයි

ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ විදේශ ආයෝජන සඳහා බාහිර ආයෝජන ගිණුම් හරහා ගෙවීම් මාස 3 කට අත්හිටුවා තිබේ. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද(06) විදේශ ආයෝජන ගිණුම්

Read More