ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය

ප්‍රමුඛතා මංතීරු නීතිය හෙට(14) සිට

කොළඹ සහ තදාසන්න ප්‍රදේශයන්හි රථ වාහන තදබදය අවම කිරීමේ අමුණින් ක්‍රියාත්මක කෙරෙන මංතීරු නීතිය හෙට (14) සිට නැවත ක්‍රියාත්මක කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පොලීසිය ත

Read More