ද ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ බලපත්‍රය අවලංගු කරයි

ද ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පී.එල්.සී.’ ආයතනයේ බලපත්‍රය අවලංගුයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ පැවරී ඇති බලතල අනුව තැන්පත්කරුවන්ගේ සහ අනෙකුත් පාර්ශ්වයන්ගේ යහපත සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා

Read More
ද ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ බලපත්‍රය අවලංගු කරයි

මහ බැංකුව බැංකු අනුපාතිකය අඩු කරයි

අද (16) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් බැංකු අනුපාතිකයන් අඩු කර තිබේ. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්  සඳහන් කළේ ශ

Read More