ශිෂ්‍යත්ව විභාගය හෙට (11) පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ

මෙවර 5 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය හෙට (11) පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ. සෞඛ්‍ය අංශ විසින් ලබාදී ඇති උපදෙස් අනුව මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පැවැත්වීමට අදාළ කටය

Read More