සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද

සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද

මෙවර සිංහල දෙමළ අලුත් අවුරුද්දට අදාළ පුණ්‍ය කාලය අද (13) අපරභාග 1.59 ට ආරම්භ වෙයි. පුණ්‍ය කාලය අවසන් වන්නේ අලුයම 2.47ටයි. අද අපරභාග 1.59ට පෙර ආහ

Read More