ද ෆිනෑන්ස් ආයතනයේ බලපත්‍රය අවලංගු කරයි

ද ෆිනෑන්ස් කම්පැනි පී.එල්.සී.’ ආයතනයේ බලපත්‍රය අවලංගුයි

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය විසින් මුදල් ව්‍යාපාර පනත යටතේ පැවරී ඇති බලතල අනුව තැන්පත්කරුවන්ගේ සහ අනෙකුත් පාර්ශ්වයන්ගේ යහපත සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා

Read More