දැනට රට තුළ ඇති තත්ත්වය Alert Level 3 – සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය

නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවා නැති ප්‍රදේශවල ක්‍රියාකාරකම් සීමා කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ ව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කර තිබේ. "රට තුළ ඇති කොවිඩ් -

Read More