මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් සේවකයන්ට නියෝගයක් – 4ට පෙර වාර්ථා කළයුතු ස්ථාන 14ක්

මිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයේ සේවය කරන ගම්පහ ප්‍රදේශයේ පදිංචි හෝ නවාතැන් ගෙන සිටින සියලුමදෙනා වෙත නිරෝධායන නියෝගයක් නිකුත් කර තිබේ. එම නියෝගයට අන

Read More