2021 මුදල් වර්ෂයට අදාළ අයවැය අද පාර්ලිමේන්තුවට

2021 මුදල් වර්ෂයට අදාළ අයවැය ප්‍රකාශය අද (17) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතව තිබේ. මුදල් අමාත්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් අය

Read More