බස් ගාස්තු වැඩි නොකිරීමට සියලු බස් සංගම් එකඟ වෙයි

කොරෝනා නව ප්‍රවාහන ප්‍රතිපත්තිය අනුව අද මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට බස් ගාස්තු ඉහළට

කොවිඩ් 19 නව ප්‍රවාහන ප්‍රතිපත්තියට අනුව අද (10) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට සාමාන්‍ය ගාස්තුව මෙන් 1.2 අය කිරීමට ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ. ඒ අන

Read More