පාසල් අධ්‍යයන කටයුතු

ගාල්ල කොට්ඨාසයේ පාසල් තවදුරටත් වැසේ

ගාල්ල අධ්‍යාපන කොට්ඨාසය තුළ පාසල් තවදුරටත් වසා තැබීමට තිරණය කර ඇති බව දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම් රංජිත් යාපා මහතා පවසයි. ඔහු පෙන්වා දෙන

Read More