රජයේ කාර්යාලවල මහජන දිනය හෙට නොපැවැත්වේ

හෙට (05) එනම් සඳුදා දින රජයේ කාර්යාලයන්හි පැවැත්වෙන මහජන දිනය මේ සතිය තුළ නොපැවැත්වෙන බව රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ජේ.

Read More