පාසල් අධ්‍යයන කටයුතු

කල්මුණේ අධ්‍යාපන කලාපයේ සියලු පාසල් සතියකට වසාදැමේ

කල්මුණේ අධ්‍යාපන කලාපයේ සියලු පාසල් සතියක කාලයක් සඳහා වසා දැමීමට තීරණය කර තිබේ. නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අනුරාධා යහම්පත් මහත්මිය මේ බව පැවසුවාය.

Read More