එල්ටීටීඊ තහනම පවත්වා ගෙන යායුතු බව ඉන්දියාව එක්සත් රාජධානිය ට දන්වයි

එල්ටීටීඊ සංවිධානයට එරෙහිව පනවා තිබූ තහනම දිගටම පවත්වා ගෙනයා යුතු බව ඉන්දියාව එක්සත් රාජධානිය ට දැනුම් දී තිබේ. එම සංවිධානයට එරෙහි තහනම ඉවත් නොකළ ය

Read More