පුරාවිද්‍යා උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීම – අගමැතිතුමා විසින් උපදේශක කමිටුවක් පත්කරයි

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් දිවයින පුරා පවතින පුරාවිද්‍යා උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීමට සහය ලබාගැනීමේ අරමුණින්  පුරාවිද්‍යා උපදේශක කමිටුවක් පත්

Read More