2020 අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ගැන නිවේදනයක්

අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය 2021 මාර්තු මාසය තුළ පැවැත්වීමට කටයුතු සකසමින් සිටින බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී.එල්.පීරිස් මහතා පැවසීය. අද (03) පැවති මාධ්‍ය

Read More