නුවරඑළියට නි⁣රෝධායන ඇඳිරි නීතිය

තවත් පොලිස් බලප්‍රදේශ තුනකට නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය

පානදුර, මොරටුව සහ හෝමාගම යන පොලිස් බලප්‍රදේශ තුනට නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය පනවා තිබේ. එම ප්‍රදේශ සඳහා නිරෝධායන ඇඳිරිනීතිය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පැනව

Read More