පාසල් අධ්‍යයන කටයුතු

පාසල් 5100ක අධ්‍යයන කටයුතු අද සිට යළි ඇරඹේ

පුර්ණ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රවේද යටතේ බස්නාහිර පළාත සහ හුදකලා කරන ලද පොලිස් බලප්‍රදේශවල පිහිටි පාසල් හැර අනෙක් ප්‍රදේශවල පිහිටි සියලු රජයේ පාසල් 6 සිට

Read More
පාසල් අධ්‍යයන කටයුතු

එළඹෙන 23වන සඳුදා සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි

එළඹෙන 23වන සඳුදා සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිත පාසල්වල සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූලව ඉගැන්වීම් කළයුතු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පෙන

Read More