කොරෝනා රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා රොබෝ තාක්ෂණය

කොරෝනා රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා රොබෝ තාක්ෂණය

හෝමාගම මූලික රෝහලේදී කෝරෝනා ආසාදිත රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා රොබෝ තාක්ෂණය යොදා ගැනීමට කටයුතු සූදානම් කර තිබේ. කොරෝනා රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා

Read More