මිලියන 708ක මුදල් වංචාවක් සම්බන්ධයෙන් ගම්පහ 6ක් රිමාන්ඩ්

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සණස සංගමයේ රුපියල් මිලියන 708කට අධික මුදලක් 2011 වර්ෂයේ සිට 2016 වර්ෂය දක්වා කාල සීමාවේ දී පුද්ගලික සමාගමකට ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ගම

Read More