පාසල් අධ්‍යයන කටයුතු

3 වන වාරයේ ඉගැන්වීම් රූපවාහිනිය ඔස්සේ

3 වසරේ සිට 13 වසර දක්වා තුන්වන පාසල් වාරයට අදාළ ප්‍රධාන විෂය නිර්දේශ රූපවාහිනි නාලිකා ඔස්සේ ආවරණය කිරීමට සැළසුම් කර ඇතැයි අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ‍,

Read More
පාසල් අධ්‍යයන කටයුතු

3 වාරය සඳහා විකල්ප අධ්‍යාපන ක්‍රමයක්

කොවිඩ් - 19 වසංගත තත්ත්වය තුළ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු විකල්ප ක්‍රමවේද ‍භාවිත කරමින් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ, විවෘත

Read More