ජුලි මස 27 වන සඳුදා දින සිට ශ්‍රේණි තුනකට පාසල් කාලය සවස 3.30 වන තෙක්

ජුලි මස 27 වන සඳුදා දින සිට රජයේ සියලු පාසල් 11 ,12 සහ 13 ශ්‍රේණි සිසු දරුවන් සඳහා විවෘත කිරීමට කටයුතු යොදා තිබේ. කොවිඩ් 19  වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය සම්බ

Read More