ආරක්ෂ අංශ නිලධාරින් වෙනුවෙන් විශේෂ පියවරක්

ත්‍රිවිඩ හමුදා සාමාජිකයින් කොරෝනා වෛරස් ආසාදනයෙන් වළක්වා ගැනීම සඳහා සෑම හමුදාවක් විසින්ම ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග අධ්‍යනය කර එකි පියවර ක්‍රියාත්මක කිරි

Read More