සෞඛ්‍ය අංශ මගින් ගෙන ඇති තීරණය අනුව දුම්රිය ධාවනයේ වෙනසක්

සෞඛ්‍ය අංශ මගින් ගෙන ඇති තීරණය අනුව දුම්රිය ධාවනය පිළිබඳ එම දෙපාර්තමේන්තුවේ, සාමාන්‍යාධිකාරීවරයා නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. ඒ අනුව, ඊයේ (11) රාත්‍

Read More