හෙට සිට දුම්රිය ධාවනය සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද භාවිත කරමින්

හුදකලා ප්‍රදේශ ලෙස නම්කර ඇති පොලිස් බලප්‍රදේශයන්හී දුම්රිය නොනවත්වා ධාවනය කිරීමට තීරණය කර ඇති බව දුම්රිය ගමනාගමන අධිකාරීවරයා පවසයි. දුම්රිය ගමනාගමන

Read More