විදේශීය

ඉන්දියාවේ lockdown තවත් සති දෙකක් දක්වා දීර්ග කර ඇත

ඉන්දියාවේ ජාතික කොරෝනා වයිරස් අගුලු දැමීම මැයි 4 න් ඔබ්බට

ඉන්දියාවේ ජාතික කොරෝනා වයිරස් lockdown මැයි 4 න් ඔබ්බට තවත් සති දෙකක් දක්වා දීර්ග කර ඇත.

එරට විසින් නම් කරන ලද රතු, කොළ සහ තැඹිලි කලාපකරණ පද්ධතිය අනුව තොරතුරු යාවත්කාලීන කරනු ලැබේ.

රතු කලාප භයානක ස්ථාන ලෙස සලකනු ලබන අතර, අඩු භයානක යැයි සැලකෙන ප්‍රදේශවල සැලකිය යුතු ලිහිල් කිරීම් සඳහා අවසර දෙනු ලැබේ.

මැයි 18 වනදා දක්වා දීර්ග කිරීම පිළිබඳව නව ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ “කොවිඩ් -19 තත්වයේ සැලකිය යුතු වාසි ලබා ඇති” බවයි.