විදේශීය

කොරොන වයිරස් වසංගතය සම්බන්ධයෙන් හදිසි තත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට ජපානය සුදානමින්.

japan coronavirus

බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රාන්ත හත වන ටෝකියෝ, කනගාවා, සයිටාමා, චිබා, ඔසාකා, හයෝගෝ සහ ෆුකුඕකා යන ප්‍රදේශවල “මූලික ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම්” අඛණ්ඩව සිදුවන බව අග්‍රාමාත්‍ය ෂින්සෝ අබේ මහතා පැවසීය.

පොදු ප්‍රවාහන හා සුපිරි වෙළඳසැල් විවෘතව පවතින නමුත් සමාජ දුරස්ථභාවයෙන් හා වළක්වා ගන්නා ලෙස ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

අඟහරුවාදා පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට අපේක්ෂා කරන හදිසි තත්වය ආසන්න වශයෙන් මාසයක් පමණ පවතිනු ඇත.